Σάββατο, 21 Ιουλίου 2012

ELASTIC TOP FREE PATTERN TUTORIAL


video
  

  

 DESIGN THE BASIC TOP FOR ELASTIC FABRICS
It is the basis for all shirts, blouses, skirts, jackets, etc. 
Ideal for elastic fabrics as jersey, knitwear, etc.
For the present pattern I will use the following of my measurement:
Front length 46 cm
Bust length 29 cm
Bust width 96 cm / 4 = 24 cm
Waist 86 cm / 4 = 21.5 cm
Back length 44 cm
Shoulder 12 cm

FRONT
STEP  1
Draw a right angle on the top right and mark as 1.
STEP  2
Draw a line to left which must be equal with the ¼ of your bust measurements (24 cm) and mark that point as 2.
STEP  3
From point 2 go right 8 cm and mark this point as 3.
STEP  4
Form point 1 draw a vertical line equal to 1/10 of waist circumference(8.6 cm)  and mark it as 4.
STEP  5
Form point 1 again draw a line to the left equal to 1/10 of waist circumference -1 cm  7,6 cm)  and mark it as 5.
STEP  6
Connect points 4 and 5 with a curved line. 
This is the front neckline.
STEP  7
From point 2 go down 7 cm and mark it as 6.
STEP  8
Connect with a straight line points 5 with 6.
STEP  9
From points 1 and 2 draw down lines equal to bust length (= 29 cm) and mark points as  7 and 8 respectively. Connect points 7 and  8.
STEP  10
From points 1 draw down line equal to front length (= 46 cm) and mark point  as 9.
STEP  11
From point 9 draw a line to the left equal to waist measurement/4 = 21,5 cm and mark it as 10.
STEP  12
Connect points 7 with 10.
STEP  13
From point 3 draw a vertical line to line 7-8 and parallel to line 2-7 and mark this point as 11.
STEP  14
From point 11 to go up 13 cm and mark it as 12.
STEP  15
From point 5 go left towards to point 6, 12 cm (shoulder) and mark it as 6a..  
STEP  16
Also go up from point 7, about 6 cm and mark as 7a.
STEP  17
Join points 6a, 7a and 12 with a curve. This is the front armhole.
STEP  18
Cut all around your pattern paper.

BACK
STEP   1
Draw a right angle on the left top corner and mark it as point 1.
STEP  2
Form point 1 draw a line to the right equal to 1/10 of waist circumference (86x1/10= 8,6 cm)  and mark it as 2.
STEP  3
From point 1 go down 1,5 cm and mark it as 3.
STEP  4
Connect points 2 with 3 with a curved line. This is the back neckline
STEP  5
From point 1 draw a vertical line equal to back length (44 cm) and mark as point 4.
STEP  6
From point 4 draw a line to right equal to the ¼ of your waist (86/4=21,5 cm) and mark that point as 5.
STEP  7
From point 1 draw a vertical  line equal with the ¼ of your bust (96/4=24 cm) and mark that point as 6.
STEP  8
Design a horizontal line parallel to line 4-5 and mark 7. Connect points 5 to 7.
STEP  9
From point 2 draw a line to right, equal to the measurement of the shoulder 
(12 cm – 1 = 11) and mark as 8.
STEP  10
From point 9 measure  down one point at a distance of 4.5 cm & mark it as  10.
NOTE : The distance from point 2 to 9 must be 12 cm (=shoulder measurement)
STEP  11
Join points 2 and 10 with a straight line.
STEP  12
From point  7 go up about  6 cm and mark it as point 10.
STEP  13
Join with a curve line points 9 to 10. This is the back armhole. Also joint point 7 to 10.
STEP  14
Cut all around your pattern paper.
THE END
As you noticed we have no darts. 


This is an easy pattern to make and very useful.
We can add any skirt pattern type down the waist to have a dress.
With an A-line, round or semi-round skirt you will have a pretty and easy to wear dress
GOOD LUCK.

Πέμπτη, 19 Ιουλίου 2012

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΤΡΟΝ ΓΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΥΦΑΣΜΑΤΑ

video
ΣΧΕΔΙΑΣΤΕ ΤΟ ΒΑΣΙΚΟ ΚΟΡΣΑΖ ΓΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΥΦΑΣΜΑΤΑ
Είναι η βάση για όλα τα μπλουζάκια, πουκάμισα, φουστάνια, ζακέτες κλπ.
Ιδανικό για υφάσματα ελαστικά, ζέρσεϋ, πλεκτά, μακό κλπ
ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΜΑΣ
Πριν αρχίσουμε να σχεδιάζουμε είναι απαραίτητο να έχουμε πάρει και καταγράψει τα μέτρα μας.
Καταγράψτε τα μέτρα σας και στην συνέχεια αρχίστε να σχεδιάζετε το πατρόν σας.
ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΜΟΥ
Επειδή η σχεδίαση βασίζεται στα δικά μου μέτρα
Τάλια εμπρός 46 εκ
Ύψος στήθους 29 εκ
Περίμετρος στήθους 96 εκ
Περίμετρος μέσης 86 εκ
Περίμετρος περιφέρειας 104 εκ
Πισω τάλια 44 εκ
Μήκος μανικιού 63 εκ
Φάρδος πλάτης 44 εκ
Απόσταση στήθους 20 εκ και
Ωμος 12 εκ
Για το συγκεκριμμένο πατρόν θα χρειαστώ τα κάτωθι μέτρα :
Τάλια εμπρός 46 εκ
Ύψος στήθους 29 εκ
Περίμετρος στήθους 96 εκ / 4 = 24 εκ
Περίμετρος μέσης 86 εκ / 4 = 21,5 εκ
Πισω τάλια 44 εκ
Ωμος 12 εκ
ΕΜΠΡΟΣ
Ξεκινάμε την σχεδίαση του πατρόν μας από το εμπρός
Βημα  1
Σχεδιάστε  μία ορθή γωνία επάνω δεξιά και σημειώστε 1.
Βημα  2
Σχεδιάστε μία γραμμή προς τα αριστερά η οποία να ισούται με το ¼ της περιμέτρου του στήθους 24εκ  και σημειώστε 2.
Βημα  3
Από το σημείο 2 μπείτε δεξιά  8 εκ και σημειώστε 3.
Βημα  4
Από το σημείο 1 σχεδιάστε μία κάθετη ίση με το 1/10 της περιμέτρου της μέσης = 8,6 εκ και σημειώστε 4.
Βημα  5
Επίσης από το σημείο 1 προς τα αριστερά μετρήστε πάλι το 1/10 της περιμέτρου της μέσης – 1 εκ = 7,6 εκ  και σημειώστε 5.
Βημα  6
Ενώστε με καμπύλη τα σημεία 4 και 5. Αυτή είναι η μπροστινή λαιμόκοψη.
Βημα  7
Από το σημείο 2 μετρήστε προς τα κάτω 7 εκ και σημειώστε 6.
Βημα  8
Ενώστε με ευθεία γραμμή τα σημεία 5 και 6.
Βημα  9
Από τα σημεία 1 και 2 μετρήστε προς τα κάτω το ύψος του στήθους = 29 εκ και σημειώστε αντίστοιχα 7 και 8. Ενώστε τα σημεία.
Βημα  10
Από το σημείο 1 μετρήστε προς τα κάτω το μήκος = 46 εκ (τάλια εμπρός) και σημειώστε 9.
Βημα  11
Από το σημείο 7 μετρήστε προς τα αριστερά 21,5 εκ (μέση/4 ) και σημειώστε 10.
Βημα  12
Ενώστε τα σημεία 7 με 10.
Βημα  13
Από το σημείο 3 τραβήξτε μία κάθετη προς την γραμμή 7-8, παράλληλη της γραμμής 2-7 και σημειώστε 11.
Βημα  14
Από το σημείο 11 ανεβείτε προς τα επάνω 13 εκ και σημειώστε 12.
Βημα  15
Από το σημείο 5 μετρήστε 12 εκ  (ώμος) προς τα αριστερά στην γραμμή του ώμου, και σημειώστε 6α.
Βημα  16
Από το σημείο 7 μετρήστε 6 εκ   προς τα πάνω, και σημειώστε 7α.
Βημα  17
Ενώστε τα σημεία 6a, 7a και 12 με καμπύλη γραμμή. Αυτή θα είναι η εμπρός μασχάλη.
Βημα  18
Κόψτε το πατρόν σας γύρω γύρω.
ΠΙΣΩ
Συνεχίζουμε την σχεδίαση του πατρόν μας με το πίσω
Βημα  1
Σχεδιάστε μία ορθή γωνία επάνω αριστερά και σημειώστε 1.
Βημα  2
Από το σημείο 1 μετρήστε δεξιά το 1/10 της μέσης (86/10=8,6εκ) και σημειώστε 2.
Βημα  3
Από το σημείο 1 μετρήστε προς τα κάτω 1,5 εκ και σημειώστε 3.
Βημα  4
Ενώστε τα σημεία 2 και 3 με καμπύλη γραμμή και σχηματίστε την πίσω λαιμόκοψη.
Βημα  5
Από το 1 μετρήστε προς τα κάτω το μήκος της πίσω τάλιας  (44εκ) και σημειώστε 4.
Βημα  6
Από το σημείο 4 μετρήστε δεξιά το ¼ της μέσης (86/4=21,5 εκ) και σημειώστε 5.
Βημα  7
Από το σημείο 1 μετρήστε προς τα κάτω το ¼ του στήθους (96/4=24 εκ) και σημειώστε 6.
Βημα  8
Σχεδιάστε μία οριζόντια γραμμή, παράλληλη της γραμμής 4-5 και σημειώστε 7. Ενώστε το 5 με το 7.
Βημα  9
Από το σημείο 2 σχεδιάστε προς δεξιά μία γραμμή, ίση με την μέτρηση του ώμου (12 εκ – 1 = 11 εκ) και σημειώστε 8.
Βημα  10
Από το σημείο 8 μετρήστε προς τα κάτω ένα σημείο σε απόσταση 4,5 εκ και σημειώστε 9. Το 9 πρέπει να απέχει από το 2, 12 εκ, όσο δηλαδή είναι η μέτρηση του ώμου
Βημα  11
Ενώστε τα σημεία 2 και 9 με ευθεία γραμμή.
Βημα  12
Από το σημείο 7 ανεβείτε επάνω 6 εκ. και σημειώστε 10.
Βημα 13
Ενώστε με καμπύλη τα σημεία 9 και 10 και σχηματίστε την πίσω μασχάλη.
Ενώστε και τα σημεία 7 με 10.
Βημα 14
Κόψτε το πατρόν σας γύρω-γύρω και τελειώσατε.
τελοσ
Είναι ένα εύκολο πατρόν και πολύ εύχρηστο. Μπορούμε από την μέση και κάτω να προσθέσουμε όποιο τύπο φούστας θέλουμε και να φτιάξουμε φουστάνι. Με φούστα εβαζέ, ημικλός, κλος, γίνεται ένα πολύ  όμορφο ευκολοφόρετο φουστάνι.
ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ.
Όπως παρατηρείτε δεν έχουμε πένσες στο ελαστικό πατρόν.